តាន់គឹមសួរ៖ខ្ញុំបានឃើញការលើកឡើងរបស់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនតូចថាតានេះពូកែសម្តែងឲ្យគេអាណិតណាស់ ខ្ញុំមិនបានប្រកែកតវ៉ាជាមួយពួកគាត់អីច្រើនទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែតបថា…!

តាន់គឹមសួរ៖ខ្ញុំបានឃើញការលើកឡើងរបស់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនតូចថាតានេះពូកែសម្តែងឲ្យគេអាណិតណាស់ ខ្ញុំមិនបានប្រកែកតវ៉ាជាមួយពួកគាត់អីច្រើនទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែតបថា…! យោងតាមផេកផ្លូវការរបស់លោកគឹមសួរ បានធ្វើការបង្ហោះបែបនេះថា ៖ខ្ញុំបានឃើញការលើកឡើងរបស់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនតូចថាតានេះពូកែសម្តែងឲ្យគេអាណិតណាស់ ខ្ញុំមិនបានប្រកែកតវ៉ាជាមួយពួកគាត់អីច្រើនទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែតបទៅពួកគាត់វិញថា បើគាត់ពូកែសម្តែង ដល់ថ្នាក់យកអាយុជិវិតទៅប្រថុយនៅកណ្តាលព្រៃព្រោះតែដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងអ៉ីចឹង លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បន្តសម្តែងទៀតទៅ សម្តែងអស់មួយជិវិតក៏បាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *