អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជប៉ុនដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានបព្ជាក់ថា មនុស្សក្នុងឆ្នាំ ២១០០ នឹងក្លាយជាអធិទេពដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

ក្នុងឆ្នាំ ២១០០ មនុស្សយើងនិងក្លាយជាអធិទេព នេះបើយោងតាម លោក Michio Kaku ជាអ្នកជំនាញទ្រឹស្ដីខាងរូបវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់របស់ជប៉ុន។ លោកបានបន្តរថា មនុស្សនឹងដូចជាព្រះ Zeus ក្នុងសាសនាក្រិកបុរាណ ដែលអាចប្រើសតិបញ្ហាញាញគ្រប់គ្រងវត្ថុនៅក្បែរខ្លួនបានដោយមិនបាច់ប្រើកំលាំងខាងក្រៅ ក្នុងន័យនេះមានន័យថាមនុស្សអាចបញ្ចាអ្វីៗទាំងអស់ដោយប្រើអារម្មណ៌និងសន្តិ។


ជាមួយគ្នានេះលោកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងអាចនិងមានជីវិតអាមតៈនិងមិនចេះចាស់ឡើយ។


លោកបានឧទាហរណ៌មកបញ្ជាក់ថា ជីដូនជីតាយើងតាំងពី ឆ្នាំ ១៩០០ តែងតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៌ដែលគ្មានបច្ចេកទេសឡើយ គឺខុសគ្នាឆ្ឆាយណាស់បើប្រៀបធៀបនិងពេលបច្ចុប្បន្ន។


សូមទស្សនាវីដេអូ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *