ចងមានក៏មិនមាន ចងក្រក៏មិនក្រ ដាក់លុយអោយមានហ៊ុងស៊ុយល្អ ស្រូបយកលាភតាម…..

ដាក់លុយក្នុងកាបូបអោយមានហ៊ុងស៊ុយល្អ ស្រូបយកលាភ តាមឆ្នាំកំណើត:
– ឆ្នាំ ជួត ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ មានលេខចុងគឺ 7
– ឆ្នាំ ឆ្លូវ ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 2

– ឆ្នាំ ខាល ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 5
– ឆ្នាំ ថោះ ទុកលុយ ក្រដាស់ 100$ លេខចុងគឺ 4

– ឆ្នាំ រោង ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 3
– ឆ្នាំ ម្សាញ់ ទុកលុយ ក្រដាស់ 100$ លេខចុងគឺ 4
– ឆ្នាំ មមី ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 6

– ឆ្នាំ មមែ ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 1
– ឆ្នាំ វក ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 4

– ឆ្នាំ រកា ទុកលុយ ក្រដាស់ 20$ លេខចុងគឺ 9
– ឆ្នាំ ច ទុកលុយ ក្រដាស់ 100$ លេខចុងគឺ 0
– ឆ្នាំ កុរ ទុកលុយ ក្រដាស់ 50$ លេខចុងគឺ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *