សត្វ១៤ប្រភេទដែលផុតពូជពីលើផែនដី ដែលអ្នកគួរតែដឹង…

ផែនដីមានអាយុកាលរ៉ាប់លានឆ្នាំមកហើយ តាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិមក មិនដីជាមានព្រឹត្តិការណ៏អ្វីៗចម្លែកៗ និងអស្ចារ្យនោះទេ! ប៉ុន្តែសត្វទាំង១៤ប្រភេទនេះបានផុតពូជពីលើផែនដី ខាងក្រោមនេះជារូបថតគេថតបានមុនពេលពួកវាផុតពូជ។

Irish Elk (5,200 B.C.)

Quagga (1883)

Japanese Honshu Wolf (1905)

Great Auk (1852)

Pinta Island Tortoise (2012)

Steller’s Sea Cow (1768)

Smilodon (10,000 B.C.)

Woolly Mammoth (2,000 B.C.)

Moa (1400)

Tasmanian Tiger (1936)

Javan Tiger (1979)

Macaw (2004)

Round Island Burrowing Boa (1975)

Dutch Alcon Blue Butterfly (1979)

សូមទស្សនាវិដេលម្អិត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *