ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយដឹងថា គេងចំហៀងខាង ឆ្វេងល្អសំរាប់សុខភាព…

មនុស្សភាគច្រើន មិនបានដឹងអំពីការពិត មួយនេះដែលថា ឥរិយាបថនេះការគេង របស់ពួកគេបានប៉ះពាល់ យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរំលាយអាហាររបស់ពួកគេ។ ភស្តុតាងដំបូងនៅសម័យកាលតាំងពីបុរាណ ដែលព្រះសង្ឈបានធ្វើបដិបត្តិនូវទំលាប់ ការទម្រេតបន្ទាប់ឆាន់អាហាររួច គឺដើម្បីសំរួលដល់ការរំលាយអាហារ។ ភស្តុតាងមួយទៀតនៃគោលជំនឿនេះទាក់ទងទៅនឹង Ayurvedic Medicine បានបង្ហាញថាអ្នកគួរតែគេងចំហៀងខាងឆ្វេង។

ខាងក្រោមនេះជាហេតុផលមួយចំនួននៃ Ayurveda ដែលបានណែនាំអោយការគេងចំហៀងខាងឆ្វេង៖ – ជួយសំរួលដល់ការបង្ហូរចេញនៃជាលិកា – ធ្វើអោយវាមានភាពងាយស្រួលដល់ចង្វាក់បេះដូង – ជួយគាំទ្រដល់មុខងារនៃការគេង – លើកកំពស់ដល់ការរំលាយអាហារអោយបានត្រឹមត្រូវ – ជួយអោយចលនាឈាមរត់ត្រឡប់ទៅបេះដូងវិញ – ជួយដល់លំហូរទឹកប្រមាត់ មនុស្សភាគច្រើន មិនបានដឹងអំពីការពិត មួយនេះដែលថា ឥរិយាបថនេះការគេង របស់ពួកគេបានប៉ះពាល់ យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរំលាយអាហាររបស់ពួកគេ។ ភស្តុតាងដំបូងនៅសម័យកាលតាំងពីបុរាណ ដែលព្រះសង្ឈបានធ្វើបដិបត្តិនូវទំលាប់ ការទម្រេតបន្ទាប់ឆាន់អាហាររួច គឺដើម្បីសំរួលដល់ការរំលាយអាហារ។ ភស្តុតាងមួយទៀតនៃគោលជំនឿនេះទាក់ទងទៅនឹង Ayurvedic Medicine បានបង្ហាញថាអ្នកគួរតែគេងចំហៀងខាងឆ្វេង។

ខាងក្រោមនេះជាហេតុផលមួយចំនួននៃ Ayurveda ដែលបានណែនាំអោយការគេងចំហៀងខាងឆ្វេង៖ – ជួយសំរួលដល់ការបង្ហូរចេញនៃជាលិកា – ធ្វើអោយវាមានភាពងាយស្រួលដល់ចង្វាក់បេះដូង – ជួយគាំទ្រដល់មុខងារនៃការគេង – លើកកំពស់ដល់ការរំលាយអាហារអោយបានត្រឹមត្រូវ – ជួយអោយចលនាឈាមរត់ត្រឡប់ទៅបេះដូងវិញ – ជួយដល់លំហូរទឹកប្រមាត់ ប្រភព៖ mohasneha ប្រភព៖ mohasneha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *