សូមជួយចែករំលែកផង!!! រូបភាពទាំងនេះ បានបង្ហាញថា មួកសុវត្ថិភាព មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណា

បច្ចុប្បន្ននេះ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ជាបញ្ហាគួរឱ្យបារម្ភចំបងមួយដែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ មូលហេតុ គឺដោយសារការបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៌ ការធ្វេសប្រហែល និងកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

ក្បាលជាផ្នែកមួយ ដែលប៉ះខ្លាំងបំផុត ក្នុងពេលគ្រោះថ្នាក់ម្ដងៗ ប៉ុន្តែប្រជាជនរបស់យើងមួយចំនួនធំ មិនបានយកចិត្តទុកពីការពាក់មួយសុវត្ថិភាព ដើម្បីការពារជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឡើយ ទោះបីវាជាច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដោយ។

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពមួយចំនួន ដែលបង្ហាញថាមួកសុត្ថិភាពមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណា។ លោកអ្នកសាកគិតប្រៀបធៀបមួកសុត្ថិភាពទៅនឹងក្បាលរបស់យើងវិញ ប្រសិនមួកទាំងនេះគឺជាក្បាលរបស់យើងវិញ តើវានឹងទៅជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើរងកាប៉ះទង្គិចបែបនេះ៖


ប្រភព៖ sakkarach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *