វត្ថុបុរាណដ៍កម្រដែលបន្សល់ដល់បច្ចុប្បន្ន គឺបំពង់ប៉ុយខ្មែរបុរាណ សម្រាប់បង្កាត់ភ្លើង

អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដែលឆ្ងល់ទេថា កាលពីសម័យដើមតើគេរស់នៅយ៉ាងមិច បើគ្មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចបច្ចុប្បន្ចចឹង ជាក់ស្តែងអំគេបង្កាត់ភ្លើង តើគឺគេធ្វើយ៉ាងមិចទៅសំរាប់ចំអិនអាហារទៅ បើគ្មានហ្គាស ឬក៍ដែកកេសចឹង។

 

ដោយឡែកនៅពេលនេះពួកយើងនឹងលើកយកវត្ថុបុរាណមូយដ៍កម្រដែលបន្សល់ដល់បច្ចុប្បន្ន គឺបំពង់ប៉ុយខ្មែរបុរាណ ឬហៅម្យាទៀតថា ដែកឆឹក សម្រាប់បង្កាត់ភ្លើង ដែលវិធីប្រើវាគឺ យើងយកឬស្សី និងសំឡីគរ ញាត់ចូលទៅក្នុងបំពង់ បន្ទាប់មកគេក៍ដុតកំទេចវាអោយចេញជាកំទេច ហើយក៍យកដុំថ្មមកកោះវា ដើម្បីអោយចេញកំទេចភ្លើង នោះវានឹងចេញភ្លើងដែលអាចអោយយើងប្រើប្រាស់បានហើយ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *