ប្រទេស​ទាំង​១២នេះមាន​ចំនួន​មនុស្ស​ស្រី​ច្រើន​ជាង​បុរសទៅទៀត បើត្រូវការអាចដាក់ CV

បើតាម Worldatlas បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ដឹង​ថា មាន​ប្រទេស​ចំនួន​១២ ដែល​សម្បូរ​ទៅ​ពលរដ្ឋ​ជា​ស្ត្រី​ច្រើន​ជាង​ចំនួន​មនុស្ស​ប្រុស។ ប្រទេស​ទាំង​១២​នោះ មាន​ដូចជា៖

១.

ប្រទេស​ឡាតវី (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៤,១% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

២.
ប្រទេស​លីទុយអានី (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៤% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

៣.
ប្រទេស​ខារ៉ាកៅ (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៣,៩% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

៤.

ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៣,៧% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

៥.

ប្រទេស​អាមេនី (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៣,៦% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

៦.

ប្រទេស​រុស្ស៊ី (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៣,៥% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

៧.

ប្រទេស​បេឡារុស្ស (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៣,៥% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

៨.
ប្រទេស​អេស្ដូនី (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៣,២% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

៩.

ប្រទេស​អែលសាវ៉សាឌ័រ (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៣,១% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

១០.

ហុងកុង (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥៣,១% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

១១.

ប្រទេស​ព័រទុយហ្គាល់ (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥២,៧% នៃ​ប្រជាជន​សរុប)

១២.

ប្រទេស​អារុយបា (ស្ត្រី​មាន​ចំនួន ៥២,៥% នៃ​ប្រជា​ជន​សរុប)

សូមចែករំលែកអោយគ្រប់គ្នាបានឃើញផង! សូមអរគុណ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *