សូមត្រៀមខ្លួនផង អ្នកកើតឆ្នាំ ខាល កុរ និងថោះ អាចធ្លាក់ចូលឃ្លាំងមាសក្នុងខែនេះ

ឆ្នាំខាល

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះតែងលះបង់ច្រើនជាងអ្នកដទៃ ដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ឡើយ។ ដោយសារតែហេតុនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យទេវតាស្រឡាញ់ ដោយនាំទ្រព្យធំដល់គេ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេអាចក្លាយជាអ្នកមានក្នុងខែនេះបាន។

ឆ្នាំកុរ

ក្នុងរយៈពេលនេះ គេនឹងអាចរកឃើញផ្លូវថ្មី ដោយធ្វើឲ្យចំណូលរបស់គេអាចកើនឡើងជាលំដាប់ ធ្វើឲ្យប្រាក់គេចូលមកមិនឈប់ឡើយ។ ជាពិសេស មិនថាដើរដល់ណាទេ សុទ្ធតែអាចរកឃើញទ្រព្យជានិច្ច។ ដូចនេះ គេនឹងមិនលំបាកដូចជាពីមុនទៀតឡើយ។

ឆ្នាំថោះ

ក្នុងខែនេះ បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ នឹងអាចទទួលបានប្រាក់ច្រើន ដោយអាចបានពីការបណ្តាក់ទុន រង្វាន់ ការងារ និងមុខរបរ។ ដូចនេះ ឃ្លាំងទ្រព្យរបស់អ្នកនឹងមិនទាបទេ ដោយគ្មានកន្លែងណាទុកឡើយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *