តោះមកមើលជីវិតហឺហារបស់ គណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី Got Talent គឺលោក Simon ទាំងអស់គ្នា… (មានវីដេអូ)

បរទេស៖ កម្មវិធី Braitains Got Talent កម្មវិធីមួយលំដាប់ពិភពលោកមួយ ហើយគណៈកម្មការមួយក្នុងចំណោមគណៈកម្មការផ្សេងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនោះ គឺលោក Simon ហើយក៏មានប្រិយមិត្តជាច្រើនផងដែលស្គាល់លោកនឹងចូលចិត្តរូបលោក ។ដោយឡែកមានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានឆ្ងល់ពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក

ទើបថ្ងៃនេះយើងបានខិតខំក្នុងការស្វែងរកវីដេអូមួយខាងក្រោមនេះ ដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ឲ្យប្រិយមិត្តបានដឹង ពីការរស់នៅរបស់លោកនឹងជីវប្រវត្តិខ្លះៗរបស់លោក Simon ។ ដើម្បីស្រាយចម្ងល់នេះសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *