ប្ដីបែបនេះមានច្រើនទេ! ប្តីមិនដែរហាមខាត់ក្នុងការស្លៀកពាក់របស់ប្រពន្ធនោះទេ​ ព្រោះសំខាន់ប្រពន្ធគាត់…

សម័យនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មនុស្សយើងត្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេះដឹងក្នុងការស្លៀក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អោយបានសមស្របទៅតាម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាលៈទេស និងកម្មវិធីទើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បប្រពៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ បើយើងចេះស្លៀកពា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក់ត្រឹមត្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមពេលវេលា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កន្លែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យើងនឹងក្លាយជាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នុស្សថ្លៃថ្នូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងបានការសរសើរផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែរ ។

ជាក់ស្ដែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម​រយៈគណនីហ្វេសប៊ុក Tóñg ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Smart’Real Æ XD ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រសេររៀបរាប់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីការរស្លៀកពាក់របស់ប្រពន្ធខ្លួនថា៖ « ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំជាប្តីខ្ញុំមិនដែរហា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មខាត់ក្នុងការស្លៀក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពាក់របស់ប្រពន្ធខ្ញុំនោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ដឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច្រេីនក្នុងការស្លៀកពាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងមិចអីយ៉ាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិចទៅតាម​

កាលៈ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទេសៈ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬចូលក្នុង​ កម្មវីធី​នីមួយៗ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់ជាមនុស្សឆ្លាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រស្គាល់ពីការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្លៀកពាក់សង្គមបែប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម័យទំនេីប​ តែការស្លៀកពាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បែបុរាណគាត់ក៏​ Perf​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ect ដែរ​មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពាក្យមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំនួនសួរថាមិចក៏បណ្តោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អោយប្រពន្ធស្លៀកចឹង?

សំរាប់ខ្ញុំអត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្វល់ក្នុងការស្លៀកពាក់របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់ទេ​ មានតែ​ Support​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់ថែម​ ព្រោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំដឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថាគាត់ធ្វេីអ្វីមួយគាត់ដឹងគាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យល់ច្បាស់​ Ok មុនបង្រៀន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នរណា​ម្នាក់ចូល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកមេីល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្លួនរបស់អ្នកសិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រប់ជ្រុងហេីយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬនៅ​

តែបេីសិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជានៅបង្រៀនខ្លួនអ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សិនទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាំដេីរប្រាប់គេអោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យធ្វេីតាម​ អស់អីនិយាយហេីយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សរុបរួម​ ប្រពន្ធខ្ញុំគា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្លៀកអីក៏ស្អាត​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​#LoveYouMyQueeN Oh ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្លេច​ អ្នកនិយាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយចំនួន​តូច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កុំត្រឹមត្រូវនៅមុខគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែប្រហោង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាងលូរនៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ USA អា​ Good Night »៕
ប្រភព៖ report-news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *