ខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទថ្លៃ$1350 តែខ្ញុំនៅបន្ទប់ជួល៤ម៉ែត្រ៤ជ្រុងថ្លៃ$៧០ ក្នុងមួយខែ ឯគេវិញប្រើទូរស័ព្ទថ្លៃ100 នៅផ្ទះល្វែងថ្លៃខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារ

ខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទថ្លៃ$1350តែខ្ញុំនៅបន្ទប់ជួល៤ម៉ែត្រ៤ជ្រុងថ្លៃ$៧០ក្នុងមួយខែឯគេវិញប្រើទូរស័ព្ទថ្លៃ100 នៅផ្ទះល្វែងថ្លៃខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លា។ បើខ្ញុំចង់​​​​​​​​​​​​​បានម៉ូតូថ្មី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​ខ្ញុំបង់រំលស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​ចង់បានកុំព្យូទ័រថ្មី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏បង់រំលស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សួរថា១០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំសល់អ្វីខ្លះទេ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​ចម្លើយគឺសល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សល់ទូរស័ព្ទកញ្ចាស់មួយគ្រឿង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ូតូហួសស៊េរីមួយគ្រឿង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កុំព្យូទ័រគាំងត្រូវចូល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជា​​​​​​​​​​​​​​​​​ងជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រចាំមួយគ្រឿង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងត្រូវធ្វើការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីបង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រំលស់សម្ភារៈផ្សេងទៀតដែល​​​​​​​​​​​​​ចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភ្លើតភ្លើនស្ទើរភ្លើង​​​​​​​​​របស់ខ្ញុំចង់បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ចុះពេលចង់បា​​​​​​​​​​​នប្រពន្ធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សួរថាគេមានបង់រំលស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែរឬអត់? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចម្លើយគឺ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រពន្ធមិនមែ​​​​​​​​​​​​​​នiPhone ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទេ។ អ៊ីចឹងសួរ​​​​​​​​​ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានប្រពន្ធ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចម្លើយងាយគឺខំរកលុយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​សន្សំទុកទៅ​​​​​ដណ្តឹងគេ​​​​​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​គ្មាននរណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គេឲ្យកូន​​​​​​​​​​​​​​​​គេ​​​​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស៊ីអំបិលប្រហុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយ​​​​​​​​លោកឯងទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។


ជូនទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក​​​​​​​​​​​​​​អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់ទិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្ភារៈដើម្បី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លម្អសំបកកាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រៅ​​​​​​​​​​ហួស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សមត្ថភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមទោសបេីខ្ញុំនិយាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ​​​​​​​​​បះពាល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដល់អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំគ្រាន់តែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់និយាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អោយមនុស្ស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយចំនួនតូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចប៉ុណ្ណេះ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *