ញាក់សាច់ឮសម្លេងឆតៗ! ពស់វែកដ៏ធំមួយក្បាលសម្ងំលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោយផ្ទះ ត្រូវគេចាប់បានតែត្រូវ…

ពស់វែក គឺជាឈ្មោះទូទៅនៃពស់ ហើយពស់គឺមានជាច្រើនប្រភេទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពួកវាជាសត្វល្មូន ហើយពស់វែក គឺជាសត្វល្មូនមួយប្រភេទដែលមានពិសសាហាវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលអាចបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សត្រឹមរយៈពេលខ្លី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះគួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសត្វប្រភេទនេះ។

ជាក់ស្តែង វាជារឿងមួយដ៏គួរឱ្យរន្ធត់មែនទែន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះតែសត្វពស់មួយក្បាលដ៏ធំបានមកលាក់ខ្លួន នៅខាងក្រោយផ្ទះដែលបាក់បែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះករណីបែបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងមិនគួរទុកឱ្យមានផ្ទះបែបនេះនៅជិតផ្ទះឡើយ ជាពិសេសគួរប្រយ័ត្នចំពោះក្មេងៗ។

វាជាការចែករំលែកមួយ ដោយក្រុមមនុស្សមួយក្រុមបានធ្វើការចាប់ពស់វែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដ៏ធំមួយក្បាលដែលបានលាក់ខ្លួននៅខាងក្រោយផ្ទះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានឃើញច្បាស់ថាវាពិតជាធំ ដោយមានប្រវែងប្រហែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២ម៉ែត្រទៅហើយ និងអាចបើកវែកបានប៉ុនវែកសម្លរទៅហើយ។

ជាការពិត សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងមិនគួរចូលចាប់វានោះទេ បើមិនច្បាស់ព្រោះថាវាពិតជាប្រថុយណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើប្រហេសត្រូវវាចឹកត្រូវ នោះមិនប្រាកដថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាចសង្រ្គោះបាននោះទេ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *