ពិតជាសាហាវមែន សត្វពស់ធំៗជាងគេលើលោកទាំង៥ ដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមក (វីដេអូ))

នៅក្នុងវីឌីអូមួយដែលបានថតជាប់សត្វពស់ធំៗជាងគេលើពិភពលោកនេះ។ ពស់ទាំង៥នោះពិតជាមានទំហំធំក្រៃលែងដែលឃើញហើយគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់។

ខាងក្រោមគឺជាឈ្មោះសត្វពស់ដែលធំៗជាងគេ ហើយលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាវីឌីអូនៅខាងក្រោមបានផងដែរដើម្បីអាចទស្សនាថាសត្វពស់ទាំងនោះធំយ៉ាងណាខ្លះ។
05. The Giant Anaconda Found In Amazon River – Giant Anaconda in Brazil River

04. The Giant Snake of Mt. Tsurugi – Giant Snake

03. Medusa – The world’s largest snake living in captivity and world’s longest living snake

02. Giant Congo Snake – the largest snakes ever reported

01. Titanoboa – A giant killer snake


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *