ទោះបីប៉ាជាអ្នកបោសសំរាមតាមផ្សារ ទោះបី ប៉ាត្រូវបានអ្នកខ្លះមិនប្តល់តំលៃឬមើលងាយ ទោះបី ប៉ាជានឿយហត់លំបាកបែបណា ទោះបី ប៉ាឈឺ ប៉ាអស់កម្លាំង តែប៉ា នៅតែញញឹម ដាក់កូន

ទោះបីប៉ាជាអ្នកបោសសំរាមតាមផ្សារ ទោះបី ប៉ាត្រូវបានអ្នកខ្លះមិនប្តល់តំលៃឬមើលងាយ ទោះបី ប៉ាជានឿយហត់លំបាកបែបណា ទោះបី ប៉ាឈឺ ប៉ាអស់កម្លាំង តែប៉ា នៅតែញញឹម ដាក់កូន​ តែប៉ា នៅតែជាប៉ាល្អរបស់កូន តែប៉ា នៅតែជាវិរះបរុស របស់កូន កូនចង់ស្រែកអោយខ្លាំង ប្រាប់ពិភពលោក អោយដឹងថា កូនម្នាក់នេះ….. ស្រលាញ់ប៉ាខ្លាំងណាស់ …ជួយប្រាប់តគ្នាផង ប្រសិនបើ អ្នកស្រលាញ់ប៉ា។


ទោះជាការងាអ្វីក៏ដោយគឺមានតម្លៃទាំងអស់ ព្រោះពេលខ្លះការងានោះមិនមានអ្នកធ្វើតែយើងអាចធ្វើបាន កូនស្រលាញ់ប៉ាពេញមួយជីវិត។ កូននៅតែស្រលាញ់ប៉ា ទោះបីជាប៉ាគ្មានអ្វី តែប៉ាបានផ្ដល់នូវសុភមង្គលដល់កូន កូនស្រលាញ់ប៉ា។ក្តីស្រលាញ់គឺកើតពី៌ឪពុកម្តាយបងប្អូនញាតិមិត្តគ្រប់រូបមិនថាតែខ្ញុំគេទេតែចងបានសុភមង្គលចេញពីគាត់មិនថាគាត់ធ្វើការអ្វីក៏គាត់ជាមនុស្សសំខាន់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *