ព្រោះតែខ្ញុំក្រទើបខ្ញុំបានស្គាល់គ្រប់រស់ជាតិជីវិត សូមកុំស្អប់ខ្ញុំបើខ្ញុំជាកូនអ្នកក្រ

រូបភាពមួយសន្លឹកនេះបានធ្វើអោយមហាជនចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លំាងព្រោះវាបានបង្កប់រយលានអត្តន័យសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពក្រីក្រនិងការលំបាកក្នុងជីវីតហើយប្រឹងតស៊ូយកជ័យជំនេះលើភាពក្រីក្រទំាងនោះរហូតមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ក្នុងនោះហ្វេសប៊ុកដែលបានបង្ហោះរូបភាពនេះបានបង្កប់សារដ៏មានអន្តន័យថា៖ព្រោះតែខ្ញុំក្រទើបខ្ញុំបានស្គាល់គ្រប់រស់ជាតិជីវិត សូមកុំស្អប់ខ្ញុំបើខ្ញុំជាកូនអ្នកក្រ។ក្នុងអត្តន័យចង់បព្ចាាក់ប្រាប់ថាកុំអោយមើលងាយមនុស្សតែសំបកខាងក្រៅយើងមិនអាចមើលឃើញថ្ងៃអនាគត់របស់មនុស្សម្នាក់ៗទេដូចន្នេះសូមកុំមើលងាយនិងស្អប់អ្នកក្រអ្នកក្រក៏មានបេះដូងដែរ….។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *