ស៊ែម្នាក់មួយ! ដើម្បីអោយបារមីលោកយាយម៉ៅជួយថែរក្សាកូន ចៅនិងក្រុមគ្រួសារអោយជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលា

សូមអោយលោកយាយម៉ៅជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញំុអោយរកសុីមានបានហើយអោយពួកគាត់មានសុខភាពល្អផងតែជាពិសេសសូមអោយរូបនាខ្ញំុអោយឆាប់ៗធ្លាក់ឈ្មោះពីកូរ៉េផងណាស់សាធូកៗៗ។សូមលោកយាយជួយអោយខ្ញុំប្រាថ្នាអ្វីបានដូចបំណងប្រាថ្នាផង សាធុ សាធុ សាធុ។សូមអោយកូនចៅសុខសប្បាយនិងឆ្លងផុតគ្រោះភ័យទាំងពួង.សូមអោយបំនងប្រាថ្នាបានសំរេច…

សូមលេាកយាយ ជួយអេាយប៉ាខ្ញុំឆាប់ជាពីជំងឺ នឹងអេាយម៉ាក់ខ្ញុំអាយុែវងសូមអេាយគាត់ទាំងពីរ មានក្ដីសុខរូហូតទៅ…លោកយាយសូមអោយកូនចៅរកលុយបានច្រើនហើយមានក្តីសុខសប្បាយផ្លូវចិត្តនឹង4ខែខាងមុខនេះរកលុយអោយបាន20000$។កូនចៅសុំសេចក្តីសុខ សូមកុំអោយមានជុំងឺចង្រៃមកបៀតបៀន ទាំងក្រុមគ្រួរសារនិងញាតិសន្តានទាំងអស់គ្នា សាធុ សាធុ សា…ធុ…

 

សូមលោកយាយម៉ៅតាមជួយថែរក្សាកូនចៅទាំងអស់គ្នាអោយមានតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីសប្បាយជួយអោយកូនចៅប៉ងប្រាថ្នាអ្វីសូមអោយបានដូចបំនងប្រាថ្នា. ជួយអោយគ្រួសារកូនចៅសុខភាពល្អសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា សាធុ សាធុ សាធុ សូមបារមីលោកយាយម៉ៅជួយថែរក្សាកូនចៅនិងក្រុមគ្រួសារអោយជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលា និងសូមថែរក្សាអោយមាន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *