អុញនោះ! សាស្រ្តាចារ្យឥណ្ឌាដ៏ល្បី “ស្រីៗដែល​ស្លៀកខោ​ខូវប៊យ​ ពេលផ្តល់កំណើតកូនអាចជាខ្ទើយ”

ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានទាំងអស់គ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែន ទាក់ទងទៅនឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាស្លៀកពាក់វិញម្តង។ ការស្លៀកពាក់វា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សយើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនថាមនុស្សស្រីឬប្រុសទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសាស្រ្តាចារ្យមួយរូបគាត់បានបញ្ជាក់ថាការស្លៀក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ខោខាវប៊យ​គឺវាបា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នផ្តល់ផលមិនល្អសម្រាប់កូនឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់បាន​បញ្ជាក់​ថា​មនុស្សស្រីពេលស្លៀកខោខាវប៊យ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺពេលមានកូនទៅ កូន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុងផ្ទៃអាចប្តូរភេទ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់និយាយថាកូនកើតមកនឹងអាចខ្លាចទៅជាខ្ទើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មិនថាស្រ្តីនោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូម្បីបុរសក៏ដូចគ្នាដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការស្លៀកពាក់ខោខាវប៊យ​ច្រើនដងអាចមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផលអាក្រក់បែបនេះផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែការអះអាងរបស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់មិនមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះថាវាដូចជាមិនសូវទំនង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយរដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌាក៏បានចាត់វិធានការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងព្រមានសាស្រ្តាចារ្យពីការលើកឡើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បែបនេះដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គេមិនបានទៅខ្វល់នឹងសំដីរបស់សាស្រ្តាចារ្យមួយរូបនេះឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយមនុស្សជាច្រើនបានគាំទ្រឱ្យស្រ្​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តី ឬបុរសអាចស្លៀកពាក់ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមចិត្តរបស់ខ្លួននឹងគិតទៅថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុខស្រួលសម្រាប់យើងខ្លួនឯង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយនៅបានបញ្ជាក់ថាកុំឱ្យខ្វល់ដូចអ្វីដែលសាស្រ្តាចារ្យមួយរូបនេះឡើយ ព្រោះពុំមានមូលដ្ឋាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងហេតុផលច្បាស់លាស់បន្តិចសោះឡើយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares