ញាក់សាច់ ក្មេងប្រុសម្នាក់ និយាយទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់ថា “ខ្ញុំគឺជា BF របស់នាង” ក្មេងស្រីសម្លឹងមុខក្មេងប្រុស ហើយសួរថា …ចុងក្រោយន័យយ៉ាងឡូយ

ក្មេងប្រុសម្នាក់ និយាយទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់ថា
“ខ្ញុំគឺជា BF របស់នាង”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្មេងស្រីសម្លឹងមុខក្មេងប្រុស ហើយសួរថា
“BF គឺជាអ្វី ?”

ក្មេងប្រុសញញឹមហើយនិយាយថា
“ក៏មានន័យថា Best friend នោះអី”
ពេលធំឡើង ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានស្រឡាញ់គ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្មេងប្រុសជំទង់ក៏និយាយទៅកាន់នារីដែលស្គាល់តាំងពីតូចថា

“ខ្ញុំគឺជា BF របស់នាង”
មាណវីមុខក្រហម ដោយអៀនតិចៗ ហើយសួរទៅថា
“BF គឺជាអ្វី?”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
“ក៏មានន័យថា Boy friend នោះអី!! ហេហេ”
ពួកគេក្លាយជាសង្សារនឹងគ្នា……

ក្រោយមកពួកគេ ក៏សម្រេចចិត្តរៀបការ ហើយបង្កើតបានកូនស្រីដែលគួរអោយស្រឡាញ់ម្នាក់ ពេលនោះស្វាមីនិយាយទៅកាន់ភរិយាថា
“បងគឺជា BF របស់អូន”
ភរិយាសួរទៅស្វាមីដោយទន់ភ្លន់ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
“BF គឺជាអ្វី?”
“ក៏មានន័យថា Baby’s father នោះអី!!!…”

ច្រើនឆ្នាំមកទៀត……
ពេលគេទាំងពីរនាក់ចាស់ៗ ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តាយាយទាំងពីរដើរកាន់ដៃគ្នា សម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យអស្ដង្គត តាបាននិយាយទៅកាន់យាយថា
“យាយ !!!!…. តាគឺជា BF របស់យាយណា៎ !!!”

យាយដែលមានផ្ទៃមុខជ្រីវជ្រួញ ក៏សួរទៅតាទៀតថា
“តាអើយ BF គឺជាអ្វី ?”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ស្វាមីរបស់យាយ ញញឹមទាំងជ្រីវជ្រួញ ដៃរបស់តាក្ដោបដៃរបស់យាយជាប់ សម្លឹងទៅទិសខាងលិចដែលមានព្រះអាទិត្យកំពុងលិចចុះទៅជិតផុតទៅហើយនោះ ក៏បន្លឺសម្លេងឡើងថា
“ Be Forever ” to you Ah Oeth (ប្រភព៖Worm Jungle)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *