ជាការរស់ឡើងវិញ??តារាល្បីដែលមានមុខមាត់ដូចទៅនឹងមនុស្សដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ!!!

ប្រជាជនបានចងក្រងរឿងពិតៗ វាពិតជាមានពីព្រោះភាពស្រដៀងគ្នានៃសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេជាមួយមនុស្សល្បីៗ បន្សល់ទុកឱ្យយើងនូវសំណួរជាច្រើននិងការសង្ស័យដែលថាពួកគេអាចជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

តើលោកអ្នកជឿរដែលឫទេដែលពួកគេបានចាប់ជាតិសារជាថ្មី នឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលមានរូបរាងនិងមុខមាត់ដូចគ្នាស្ទើរទាំងស្រុងទៅហើយ។យើងមិនអាចដឹងថាហេតុអ្វីក៏វាអាចទៅជាបែបនេះបាននោះទេ។

រូបភាពខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលមនុស្សបានស្លាប់បាតបង់ជីវិតទៅហើយ តែបែបជាមានមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅដែលមានមុខមាត់ដូចនឹងពួកគេទៅវិញ បញ្ហានៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានថាវានឹងអាចមានរឿងនេះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច។

ប្រភព៖khmerenews.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *