រូបថតមួយសន្លឹក កំពុងតែអង្រួនបេះដូងមនុស្សជុំវិញពិភព ដែលបង្ហាញពីគ្រូពេទ្យម្នាក់ នាំអ្នកជម្ងឺទៅមើលថ្ងៃលិច…

រូបថតមួយសន្លឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កំពុងតែអង្រួនបេះដូងមនុស្សជុំវិញពិភព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបង្ហាញពីគ្រូពេទ្យម្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាំអ្នកជម្ងឺទៅមើលថ្ងៃលិច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

យោងតាមបណ្ដាញអីធើណេត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅថ្ងៃទី៥ ខែមិនា នៅមន្ទីពេទ្យមួយនៃទីក្រុង វូហាន ប្រទេសចិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រូពេទ្យប្រចាំមន្ទីពេទ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានយកអ្នកជម្ងឺ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមានអាយុ៨០ឆ្នាំម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅមើលថ្ងៃលិច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារតែអ្នកជម្ងឺរូបនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើការសូណូមពរដោយគ្រូពេទ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ការមើលថ្ងៃលិចនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារតែអ្នកជម្ងឺខាងបានឃើញពន្លឺថ្ងៃលិចយូរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពីព្រោះសម្រាកតែក្នុងមន្ទីពេទ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយខ្លាចនឹងមិនអាចមានឪកាសបានឃើញតទៅទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *