ញ៉ាក់សាច់!! បុរសម្នាក់ហ៊ានចាប់ស្តាចពស់ពឹសដ៏សាហាវជាងគេនៅអាស៊ីឯចំការដូងប្រេង (មានវីឌីអូ)

ពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយវីឌីអូមួយទស្សនាហើយមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាក់សាច់ ព្រោះបុរសម្នាក់ហ៊ានចាប់ស្តេចពស់ពឹងជាងគេនៅអាស៊ីយើងគឺពស់វ៉ែករនាម ចាស់បុរាណពោលថាពស់វែកដំបូកចឹកអាចរត់ផុតមួយស្រែ ពស់វែកស្រង៉ែចឹករត់ផុតមួយជំហ៊ាន ពស់វែករនាមប៉កផ្លឹងងាប់ភ្លាម សាហាវណាស់៕

នេះជាពស់វែករនាម ចឹកភ្លាមងាប់ភ្លាម (ពាក្យចាស់ពោលថា ពស់វែកដំបូកចឹកអាចរត់ផុតមួយស្រែ ពស់វែកស្រង៉ែចឹករត់ផុតមួយជំហ៊ាន ពស់វែករនាមប៉កផ្លឹងងាប់ភ្លាម) នេះជាស្ដេចពស់មានពឹសនៅអាស៊ី

សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោម៖

ប្រភព pressnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *