ជីវិតកូនកំព្រាយម្តាយគឺបែបនេះហើយ ព្រោះតែកំព្រាម្តាយបង្កើត ត្រូវទៅរស់នៅជាមួយម្តាយចុង តែត្រូវម្តាយចុងចិត្តចិត្តអ.ប្រិ.យវា.យធ្វើ.បា.បជារៀងរាល់ថ្ងៃ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន គូរ សង្សារ មួយ គូរ ស្រលាញ់ គ្នា អស់ រយៈ ពេល មួយ ឆ្នាំ ហើយចំណែកខាងប្រុសមានតែម្តាយអត់ឪពុកចំណែកឯខាងស្រីមានទាំងឪពុកមានទាំងម្តាយតែមានជីវភាពក្រីក្រទាំង២ពួកគេទាំង២សន្យាថាខំរកលុយយកមករៀបការជាមួយនិងគ្នា។ចំណែកខាងប្រុសធ្វើការធនាគារខាងស្រីធ្វើការខាងគ្រូបង្រៀនពួកគេទាំង២ខមធ្វើការរកលុយរហូតបានលុយរៀបការជាមយយគ្នាមែនឪពុកម្តាយខាងស្រីឪពុកម្តាយខាងប្រុសជូនពរពួកគេទាំង២នៅថ្ងៃរៀបការឲ្យចេះមើលថែគ្នានិងស្រលាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀបការរួចពួកគេទាំង២ខំធ្វើការងាររហូតបានប្រា​ក់ច្រើន​ ក៏យកលុយសន្សំទិញផ្ទះមួយនិងជួយចិញ្ចឹមឪពុកម្តាយដែលចាស់ៗនៅឯស្រុក! ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកប្តីធ្វើការក៏ឡើងឋានៈចំណែកប្រាក់ខែក៏ច្រើនចំណែកឯប្រពន្ធវិញនៅតែជាគ្រូបង្រៀនដដែលថ្ងៃមួយប្តិប្រាប់ប្រពន្ធថាគាត់ចង់បានកូនពីព្រោះជីវភាពយើងធូរធារជាងមុនប្រពន្ធក៏យល់ព្រមរហូតដល់ថ្ងៃមួយពួកគេទាំង២ក៏អាចមានកូនមែននាងមានទម្ងន់៥ទៅ៦ខែហើយពេលប្រពន្ធឃ្លានញាំអីក៏ប្តិទិញឲ្យគ្រប់ពេលមិនថាយប់ឬថ្ងៃឡើយ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃមួយប្រពន្ធជិតគ្រប់ខែក៏ឈប់ទៅបង្រៀនមួយរយៈពីព្រោះនាងហើមជើងហើយពិបាកក្នុងការបង្រៀននាងឈប់មួយរយៈរហូតដល់សម្រាលកូនរួចបាន៥ទៅ៦ខែទើបនាងទៅបង្រៀនវិញនាងបានបង្កើតកូនស្រីមួយគួរឲ្យស្រលាញ់ពួកគេទាំង២នាក់ប្តីប្រពន្ធមើលថែកូនបានអាយុ១ឆ្នាំក៏យកទៅផ្ញើរឪពុកម្តាយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងាររបស់ពួកគេ។រាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេទាំង២នាក់ប្តីប្រពន្ធតែងតែទៅមើលកូននិងឪពុកម្តាយទាំងសងខាងដូចរាល់ដងថ្ងៃ១ប្រពន្ធឈឺទៅមើលកូនមិនកើតក៏បានឲ្យប្តីទៅម្នាក់ឯងដូចសព្វដងអស់រយៈពេល២ទៅ៣អាទិត្យឪពុកម្តាយទាំងសងខាងមកមើលកូនរហូតកូនជាទើត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ។ថ្ងៃមួយប្រពន្ធគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនចេះតែស្រួលក្នុងខ្លួនឩស្សាហ៍វិលមុខប្តីក៏បានសុំឲ្យទៅពេទ្យតែប្រពន្ធចេះតែមិនយល់ព្រមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះថ្ងៃមួយក្រោកពីព្រឹកឡើងនាងចុះមកបោសផ្ទះខណៈពេលនោះនាងវិលមុខខ្លាំងក៏បានក្រឡាច់ជើងដួលបោ កក្បា លសន្ល ប់ចំណេកប្តីនៅក្នុងបន្ទប់ក៏ឮសម្លេងចម្លែកក៏ងើបរកប្រពន្ធតែរកមិនឃើញក៏បានចុះមកមើលស្រាប់តែឃើញប្រពន្ធសន្លប់គាត់ភ័យយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បានខលហៅឡានពេទ្យដើម្បីបញ្ជូនប្រពន្ធទៅពេទ្យពេលទៅដល់ពេទ្យគ្រូពេទ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បានសួរថាកើតអីប្តីក៏ប្រាប់តាមដំណើររឿងពេលចូលពិនិត្យពេទ្យបានប្រាប់ថានាងណាស់ត្រូវញាំអាហារណាដែលសម្បូរជាតិវិតាមីនឲ្យបានច្រើនថាហើយប្តីក៏យល់ព្រមរួចក៏បានយកប្រពន្ធមកផ្ទះវិញប្តីរបស់នាងបានទៅទិញអាហារដែលសម្បូរជាតិវិតាមីនច្រើនណាស់ដើម្បីពៅកម្លាំងប្រពន្ធ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃមួយប្តិក៏បានផ្តាំឲ្យប្រពន្ធទៅផ្សារទិញម្ហូបផងនាងក៏បានយល់ព្រមពេលដែលនាងកំពុងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវនាងវិលមុខក៏ឈប់បន្តិចពេលបានធូរនាងក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែអនិច្ចានាងបានវិលមុខខ្លាំងវ៉េចង្កូតម៉ូតូចូលឡាន.ស្លា.ប់បាត់ទៅដំណឹងក៏បានលិចឮដល់ប្តីនាងបានលាទៅបន្សល់ទុក្ខនៅប្តីកូនម្តាយឪពុកយំស្តាយស្រណោះនាងខ្លាំងណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សា ក ស ព្វ របស់ នាង ក៏បានយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីអស់ជាច្រើនខែឆ្នាំកន្លងផុតទៅបុរសជាប្តីក៏បានមានប្រពន្ធថ្មីមួយទៀតហើយយកកូនមកនៅជាមួយនិងនាងប្រពន្ធក្រោយជុំគ្នាឲ្យជួយមើលថែព្រោះឪពុកម្តាយចាស់ៗអស់ហើយមិនអាចមានកម្លាំងមើលកូនចៅទៀតទេ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែប្រពន្ធថ្មីរបស់គេនេះមិនស្រលាញ់កូនដូចប្រពន្ធដើមឡើយដូចដែលបានដឹងស្រាប់ងញ្ចឹងពាក្យថាប្រពន្ធចុងមាន១០០នាក់ល្អតែ១នាក់យ៉ាងតិចប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ពេលនាងតែងតែធ្វើបាបកូនៗជារៀងរាល់ពេលនៅពេលដែលប្តីនាងមិននៅពេលដល់ម៉ោងបាយប្តីក៏បានចេញពីធ្វើការមកដល់ផ្ទះកូនៗរបស់គេក៏បានរត់ទៅឳបឪពុករួចប្រាប់ថាមីងធ្វើបាបកូនណាស់គាត់មិនស្រលាញ់កូនទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែបុរសជាឪពុកមិនបានជឿកូនៗឡើយព្រោះពេលដែលនាងនៅជាមួយខ្លួនគាត់ឃើញនាងស្រលាញ់កូនណាស់គិតហើយឪពុកមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនឡើយរួចក៏បានញាំបាយក្រោយបាយរួចបុរសជាឪពុកក៏បានទៅធ្វើការវិញគ្រាន់តែបុរសជាប្តីចេញបាត់ពីផ្ទះភ្លាមនាងជាប្រពន្ធចុងក៏បានវៃនិងគម្រាមមិនឲ្យនិយាយអ្វីផ្តេសផ្តាសប្រាប់ទៅឪពុកឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនហ៊ានតែនិយាយនាងនិងវៃនិងចងជាប់និងដើមឈើឲ្យអង្រ្កងខាំកូនៗពេលឮហើយក៏កើតចិត្តមិនស្រួលនិងភ័យជាខ្លាំងព្រោះនាងបានប្រាប់ហើយតែឪពុកមិនជឿបើសិនជានាងហ៊ានតែប្រថុយប្រាប់នាងនឹងត្រូវឈើសាច់រួចនាងប្រពន្ធចុងនោះក៏បានប្រើឲ្យកូនទៅបោកខោអាវឲ្យខ្លួននិងបោសសម្អាតផ្ទះចំណែកនាងវិញក៏អង្គុយមើលទូរទស្សន៍មិនខ្វល់ពីអ្វីឡើយ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទង្វើរ បែបនេះនាងបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ពេលមួយឪពុកម្តាយបុរសជាប្តីក៏បានមកលេងព្រោះគាត់នឹកចៅនិងចង់មកមើលកូននិងប្រពន្ធថ្មីរបស់កូនពេលធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទហក៏បានឮសម្លេងចៅស្រែកយំគាត់ក៏បានដើរលបលបទៅមើលស្រាប់តែឃើញនាងប្រពន្ធថ្មីនោះវៃធ្វើបាបថែមទាំងយកជើងជាន់ក្បាល់នាងទៀតផងឃើញបែបនេះភ្លាមមិនបង្អង់យូរពួកគាត់ក៏បានទម្លោះទ្វារផ្ទះចូលរួចគ៏បានវា​​ យ នាងប្រពន្ធថ្មីយ៉ា ងចា ស់ ដៃរួចក៏បានយកជើងទៅជាន់ដូចអ្វីដែលនាងបានធ្វើដាក់ចៅគាត់រួចក៏បានចា ប់ច ងនាងហើយខលទៅប៉ូលីសឲ្យមកចាប់នាងនិងផ្តល់ទោសនាងតាមច្បាប់ពេលនោះបុរសជាឪពុកក៏បានមកដល់ទាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍តាយាយគាត់ខឹងជាខ្លាំងរួចក៏បានស្តីឲ្យកូនថាឯងយកនាងឲ្យមកមើលកូនឬយកនាងឲ្យមកវៃកូនឯងហា៎រួចម្តាយរបស់បុរសនោះក៏បានយកផុសតាងឲ្យកូនមើលបុរសជាប្តីខឹងនិងនាងប្រពន្ធថ្មីជាខ្លាំងព្រោះមិននឹកស្មានថានាងហ៊ានធ្វើទង្វើរបែបនេះដាក់កូនរបស់គាត់គាត់ក៏បានដើរទៅរកកូនរួចសុំទោសប៉ុន្តែនាងមិននិយាយរកឪពុកនាងឡើយព្រោះនាងខឹងជាខ្លាំងដែលឪពុក របស់ ខ្លួន ងប់ ស្រលាញ់ ប្រពន្ធ ជាង កូន ខ្លួនឯងប៉ុន្តែ ក្រោយ ឪពុកសុំអង្វរកថា និងមិនឲ្យ កូនឈឺ ចាប់ទៀត កូនក៏យល់ ព្រមរួច ពួកគេ ទាំង២ក៏ ចាប់ផ្តើម ប្រើជីវិតដូចពី មុនរហូតទៅ…៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *