ពុទ្ធោ! លោកសង្ឃកំពុងសូត្រធម៌អោយវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធដែលស្លាប់ទៅ ស្រាប់តែបុរសជាខ្មោចដើរមកចូលរោងបុណ្យខ្លួនឯងដល់សួរនំាទៅទើបដឹងថា

បរទេស ៖ ​ពិធីបុណ្យស ពរបស់លោក Prapad Sanitknam ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិយកទៅធ្វើនៅក្នុងវត្តដោយមានវត្តមានព្រះសង្ឃផង។ លោក Suchart Sanitknam ត្រូវឪពុករបស់ Prapad ត្រូវបានគេជូនដំណឹងថា កូនប្រុសខាងលើបានដើរចូលលើផ្លូវរថភ្លើង ហើយត្រូវបានរថភ្លើងកិ នស្ល​​ា ប់នៅក្នុងឧប្ប ត្តិហេតុដ៏សង្វេ គមួយ។ បុរសនោះបានស្លាប់ថ្ងៃទី ៣០ ហើយពិធីបុណ្យស ព បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈពេលដែលពិធីបុណ្យស ព កំពុងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងនៅឯវត្តក្នុងភូមិមួយ បុរសដែលត្រូវបានគេគិតថាស្លា ប់នោះ បានដើរចូលទៅក្នុងពិធីបុណ្យស ពរបស់គាត់ខ្លួនឯង ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់ពីដឹងថាគាត់ពិតជាមនុស្ស មិនមែនជាខ្មោចនោះ សំណួរចម្បងដែលលាន់មាត់មកព្រមៗគឺថា តើនរណាជាមនុស្សនៅខាងក្នុងមឈូស? ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅឯវត្តថុងយ៉ុន ក្នុងស្រុកណាប៊ុន ខេត្តណាខុនស៊ីថាម៉ារ៉ាត នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាងកាយមិនត្រូវបានគេដឹងថា ជាការស្ល​​ាប់ដោយសារថភ្លើងនោះទេ

ប៉ុន្តែរាងកាយបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្រដៀងនឹងអ្វីដែល Prapad ស្លៀក។ ក្រុមគ្រួសារចង់ចាប់ផ្តើមពិធីបុណ្យស ព ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយដូច្នេះកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានរៀបចំ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីពួកគេបានទៅយកសាកស ព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈពេលដែលពិធីបុណ្យសពកំពុងរៀបចំឡើង Prapad ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ បានដើរចូលក្នុងពិធីបុណ្យស ព ហើយកំពុងឈរទាំងងឿងឆ្ងល់នៅឯពិធីបុណ្យស ពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ ដំបូងក្រុមគ្រួសារមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងគិតថាខ្មោច Prapad បានមកលេងពួកគេជាលើកចុងក្រោយ។ ទីបំផុតបន្ទាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើល ពួកគេបានសួរនាំ និងស្ទាបដៃជើង ទើបដឹងថានេះពិតជាគាត់ មិនមែនជាខ្មោចនោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Prapad គឺជាបុរសដែលមានបញ្ហាស្មារតី គាត់ស្លៀកសំលៀកបំពាក់កខ្វក់ ហើយមិនបានងូតទឹកអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារបានឃើញគាត់។ បន្ទាប់ពីបានស្វាគមន៍លោក Prapad ត្រលប់ទៅរស់នៅ

ក្រុមគ្រួសារបានទៅធ្វើរបាយការណ៍នៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាល Chawang ព្រោះវានៅតែជាសំណួរដែលថា តើនរណាជាមនុស្សនៅក្នុងមឈូសពិតប្រាកដ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថា ឧប្បត្តិហេតុនេះ មិនមែនជាកំហុសរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ ពីព្រោះវាជាការយល់ច្រឡំដ៏សាមញ្ញមួយ។ Prapad មើលទៅដូចជាមនុស្សដែលស្ថិតក្នុងឧប្បត្តិហេតុនេះ ហើយសំលៀកបំពាក់ក៏ស្រដៀងគ្នាខ្លាំងទៀត។ ទីតាំងនៃគ្រោះថ្នាក់នេះ គឺត្រឹមត្រូវផងដែរ ដោយនៅជិតផ្ទះរបស់ Prapad ។ សាកស ព ពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬឯកសារអ្វីទេ។ បច្ចុប្បន្នសាកស ព ត្រូវបានផ្លាស់ទៅនៅវត្តច័ន្ទឌី រង់ចាំក្រុមគ្រួសារពិតប្រាកដមកបង្ហាញខ្លួន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រភពព៖ហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares