អ្នកប្រើទូរស័ព្ទបីប្រព័ន្ធនេះ បើមិនដឹងពីតិចនិចងាយៗទាំងនេះទេគឺចប់ហើយ…

យើងខ្ញុំដឹងថានៅមានមនុស្សមួយចំនួនមិនទាន់បានដឹងពីវិធីនេះទេ។

នេះជាវិធីងាយក្នុងការរកលេខ ទូរសព្ទខ្លួនឯង បញ្ចូលលុយ ឆែករកលុយដែលបញ្ចូលហើយ ដែលបានដាក់ស៊ីមនីមួយៗហើយៗឫក៏បញ្ចូលលុយហើយតែមិនចេះចែកវា។ឥឡូវនេះអ្នកដែលមិនទាន់ចេះអាចមើលវាបាននឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួល។

ចេះវាក៏ម្យ៉ាងដែរកុំឲ្យពិបាកសួរគេនៅពេលធ្វើម្តងៗ Save ទុកមើលទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នា។
អ្នកណាដែលមិនទាន់ចេះជួយSave ទុក ទៅ កុំ ឱ្យ ថ្ងៃ ក្រោយ សួរ គេ ទៀត សម្រាប់ស៊ីម៣ប្រពន្ធ័នេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *