អរគុណសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកគ្រូ!!!! លោកនាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ និយាយពីការលំបាករបស់គ្រូ និង ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ ព្រមទាំងការអបរំល្អគួអោយចាប់អារម្មណ៍ណាស់(មានវីឌេអូ)

លោកនាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ និយាយពីការលំបាករបស់គ្រូ និង ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ ព្រមទាំងការអបរំល្អគួអោយចាប់អារម្មណ៍ណាស់។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ អាចcopy បាន ?

សំណួរជាក់ដោត សួរថានាយកសាលារដ្ធ បើរគិតថាគាត់ធ្វើចឹងល្អហើយ ហេតុអ្វី លោកនាយកឯទៀត ៗ មិនព្រមធ្វើ សាលានៅប្រទេសថៃ មកសុំរៀនពីគាត់ ដល់ស្រុកខ្មែរ ហើយគាត់ក៏ប្រាប់គេ ចុះលោកនាយកនៅខ្មែរ ធ្លាប់បានគិតថា និងទៅរៀនពីគាត់ ហើយចង់ធ្វើតាមគាត់ទេ?

និយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំវវិញមើលvideo នេះហើយចងធ្វើជានាយកសាលា ហើយព្យាយាមធ្វើតាមគាត់ បើមិនបាន 100% 80 ឬ 75 ក៏បានដែរ I think so,សុំទោសណាវាគ្រាន់ជារម្មណ៍របស់ពេលនេះប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំគ្រានតែយល់ថា ចំណេះវិជ្ជាគឺសំខាន់សំរាប់ប្រទេសជាតិយើង។

 

 

ប្រភព៖English Student

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *