សូមជួយគំាទ្រ!ការដំបន្លែធម្មជាតិរបសើពួកគាត់ផង

ជាការពិតណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកដែលនិយមហូបបន្លែធម្មជាតិគឺជាអ្នកគំាទ្រយ៉ាងសំខាន់បំផុតក្នុងការធ្វើអោយដំណំាដែលដំាដោយដៃប្រជាកសិករខ្មែរអាចមានទីផ្សារបានព្រោះត្រូវការអ្នកទិញ។កាលណាមានទីផ្សារពួកគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការដំាដុះនិងកាត់បន្ថយចំនាកស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅ។

ថ្មីៗនេះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបានបង្ហោះចូលក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានបង្ហាញពីការដំាដុះបន្លែធម្មជាតិដោយប្រើជាតិធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលជាស្នាដៃប្រជាកសិករខ្មែររបស់យើង។ដូចនេះសូមបងប្អូនមេត្តាជួយគំាទ្រពួកគាត់ផងដើម្បីអោយគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការដំាបន្ត។ប៉ុន្តែអ្នកបង្ហោះរូបភាពទំាងនេះមិនបានបព្ចាាក់ពីទីតាំងនិងកន្លែងនៃការដំាបន្លែធម្មជាតិនេះទេ។បើបងប្អូនបានដឹងមេត្តាជួយប្រាប់ផងចុះ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares