ដឹងទេថាព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ចក្រព័ង្ស់ មានមហេសីប៉ុន្មាន និងបុត្រាបុត្រីប៉ុន្មាន?

នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥ ដោយសារទ្រង់ចក្រព័ង្ស់ ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេច ទ្រង់ត្រូវបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសបារាំងជាថ្មីម្តងទៀត។ ឆ្នាំ១៩៩៩ ទ្រង់ចក្រព័ង្ស់ ត្រូវបានទទួលការលើកលែងទោសពីសម្តេចនរោត្តម សីហនុ ជាព្រះមហាក្សត្រ បានយាងមកមាតុប្រទេសវិញ បង្កើតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះមួយឈ្មោះរ៉ូយ៉ាល់ អ៊ែវ៉េ (Royal Airway) ។
ឆ្នាំ២០០៣ ទ្រង់បានបង្កើតគណបក្សនរោត្តម ចក្រព័ង្ស់ ព្រលឹងខ្មែរ ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី៣ ប៉ុន្តែ មិនបានអាសនៈមួយទេ។

ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ចក្រព័ង្ស់ទ្រង់ចក្រព័ង្ស់ មានមហេសីទី១ អ្នកម្នាង ហ៊ុន សឿន (កើតនៅថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៣) ជាអ្នករាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យ។ មានបុត្រ៥អង្គ គឺទី១-ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម ពុទ្ធពង្ស កើតថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៦, ទី២-ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម អម៉ារីធីវង្ស កើតថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៧, ទី៣-ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ណារ៉ាវង្ស កើតថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៧០, ទី៤-ព្រះម្ចាស់នរោត្តម ណាវិធីពង្ស កើតថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧២ និងទី៥-ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម រ៉ាវីចក្រ កើតថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៤។


ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ចក្រព័ង្ស់ ជាមួយសម្តេច ហ៊ុន សែន
នៅថ្ងៃទី១៨ វិច្ជិកា ឆ្នាំ១៩៦៥ ទ្រង់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាលើកទី២ ជាមួយអ្នកម្នាង ជូឡុង កេតធី (កើតនៅថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥១) ជាកូនស្រីរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ ញឹក ជូឡុង។មានបុត្រីមួយព្រះនាម នរោត្តម ណាន់ដាទេវី ។
នៅថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៦៧ ទ្រង់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាលើកទី៣ ជាមួយអ្នកម្នាង ឌួង ឌីយ៉ាត (កើតនៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៤៨) និងមានបុត្រី៣អង្គ គឺ១-ម្ចាស់ក្សត្រី នរោត្តម រីម៉ាណា កើតថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៦៨។ ២-ម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តម បុប្ផារី កើតថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧១ និង៣-ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តម ឥទ្ធិពង្ស កើតថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧២។

ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ចក្រព័ង្ស់ និងបុត្រាបុត្រី
ទ្រង់នរោត្តម ចក្រព័ង្ស់ បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លើកទី៤ នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤ ជាមួយអ្នកម្នាងឌួង យ៉ានី (កើតនៅថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៥៣) និងមានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមនរោត្តម រិន្ត្រា កើតថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៥ នៅទីក្រុងប៉េកាំង។
ក្រោយមកទៀត ទ្រង់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាលើកទី៥ ជាមួយអ្នកម្នាង ឆារ៉ាវ៉ាន់ ដួងច័ន្ទ (កើតនៅថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៥៦) ជនជាតិថៃ និងមានបុត្រមួយអង្គ ព្រះនាមនរោត្តម ឆារ៉ាចក្រ កើតនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨៥។


ប្រភព៖ kbn

shares