ព្រឺក្បាលខ្ញាក បើឃើញពស់ទាំងនេះសូមរត់គេចជាបន្ទាន់បើមិនចង់ជួបរឿងធំ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក៖អំបូរពស់ក្រាយ(krait)ទាំង4ប្រភេទដែល.គ្រោះ.ថ្នា.ក់.បំផុតនៅស្រុកខ្មែរ វាជាស្តេចពស់សូម្បីជញ្ជាំងប្រាសាទក៏ចរឹករូបវាដែរបើវាចឹ.កហើយវាតាមទៅរកមើលមនុស្សដែលវាបានចឹកដល់ផ្ទះថា.ស្លា.ប់.ហើយឫនៅ?

សូម្បីតែ.ព.ស់.ថ្លា.ន់.ទំងន់រយគីឡូក៏វា.ចឹ.ក.ងា.ប់.ដែរសូមបងប្អូន.ប្រុង.ប្រយ័.ត្នខែភ្លៀងធ្លាក់ជាពិសេសកន្លែងដែលមានស្មៅដុះច្រើន ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ស្រុកស្រែចម្ការនិងតាមទីជនបទសូមបង្កើនការប្រុង.ប្រយ័.ត្នអោយមែនទែនជៀសវាងជួបហេតុ.ការណ៍ដែលមិនគួរកើតមានឡើង។

ប្រភព khmerpart

shares