កសិករកំសត់ម្នាក់រើសបាន កាំបិត​ស្នៀត​សំរឹទ្ធមួួយដែលមាន អាយុជាង ៣០០០ឆ្នំា ទុកទុលទ្វាផ្ទះ ស្រាប់តែមានភាពអស្ចារ្យមួួយកើតឡេើង…

យើងអាចនិយាយថាជាភព័សំណាងរបស់កសិករកំសត់មា្នក់ក្រោយពេលរើសបានកាំបិត​ស្នៀត​សំរឹទ្ធមួួយដែលមាន អាយុជាង ៣០០០ឆ្នំា។ហេតុការណ៏នេះបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសអង់គេ្លស នៅក្នុងតំបន់ Norfolk កសិករកំសត់រូបនេះ បាននិយាយប្រាប់ពីដំណើររឿងថា គាត់បានចូលក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់

ដើម្បីភ្ចួររាស់ដីធ្វើស្រែ ស្រាប់តែពេលភ្ចួរ ទៅគាស់បានកំបិតស្នៀតនេះ គាត់ប្រុងបោះវាចោល ប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់បានឃាត់ អោយយកទៅផ្ទះដើម្បី​ទប់​ទ្វារ​ផ្ទះ។គាត់បានបន្តថា កំបិតស្នៀតនេះនៅទប់ទ្វាប្រហែលជា១០ឆ្នំា។ថ្ងៃមួយមិត្តភក្ក័របស៉គាត់បានមកលេងផ្ទះរបស៉គាត់ស្រាប់តែឃើញកំបិតស្នៀតចំឡែកនេះក៏បានសូមគាត់មើល។ ថែមទំាងនិយាយលេងបែបកប្លែងថា គាត់នឹងក្លាយជាអ្នកមានដោយសារកំបិតនេះ។ គាត់បានអោយមិត្តរបស៉គាត់ យកទៅកាន់សារមន្ទីរNorwich Castle Museum បានទិញក្នុងតម្លៃក្នុង​តម្លៃ ៣៨៩៧០​ផោន (ជិត ៥ម៉ឺន​ដុល្លារ)។តាមអ្នកបុរាណវិទ្យាបានអោយដឹងថា កាំបិត​ស្នៀត​នេះជារតនៈ​សម្បត្តិ​តម្លៃ​រាប់​ម៉ឺនដែលមិនអាចកាន់ថ្លៃបានព្រោះវាវត្តុមកម្រណាស់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *