ស្ទូចត្រីនៅក្នុងអណ្តូងបុរាណមួយកន្លែងក្នុងព្រៃជ្រៅ ប៉ុន្តែស្ទូចមិនបានត្រីបែរជាបានរបស់ដែលគេនឹកស្មានមិនដល់…

មានបុរសម្នាក់ជាមនុស្សចម្លែកប្រចំាភូមិ ដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីប្លែក ថ្ងៃមួយគាត់បានដើរសំដៅទៅក្នុងប្រទេសជ្រៅ ស្រាប់តែប្រទេះឃើញ អណ្តូងបុរាណមួួយ គាត់ក៏បានយកសន្ទូចដើម្បីស្ទូចត្រី ប៉ុន្តែអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរពុំមានត្រីស៊ីសន្ទូចគាត់ឡើយ គាត់គិតថាប្រហែលជាអត់ត្រីហើយមើលទៅ។

ដៃចន្យគាត់បំរុងលែងស្ទួច ក៏លើកស្ទួចឡើងប៉ះជាប់នឹងវត្តុអ្វីមួួយ នឹងផ្លែសន្ទូចរបស់គាត់ ក្រោយពេលលើកផុតពីទឹកទើបដឹងថា គឺវត្តុបុរាណ គាត់សំរេចចិត្តចុះទៅរាវបានសុទ្ធតែដូចជា ដាវ រូបសំណាក់ក្បាលមនុស្ស និងរបស់ជាច្រើនទៀត។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរអោយកោតសរសើរនោះគឺថាគាត់ពុំបានយករបស់បុរាណទាំងនេះធ្វើជាកម្មសិទ្ធរបស់គាត់ឡើយ គឺគាត់យកទៅអោយសារមន្ទីដើម្បីរក្សាទុក។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *