សំបកកង់ឡានចាស់ សូមកុំបោះចោល ! ខាងក្រោមនេះជារបៀបកែច្នៃកង់ឡានចាស់ៗដើម្បីដាំត្រកួន !!

សំបកកង់ឡានចាស់ដែលគេបោះចោល យើងអាចយកមកច្នៃធ្វើជារបស់ប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងដូចជាធុងសំរាម សំភារៈក្នុងសួនកុមារ និងធ្វើជាផើងដាំផ្កាឬបន្លែជាដើម-ល-។

ដូចនេះអាចចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននិងចូលរួមកិច្ចការពារបរិស្ថានផងដែរ។សំបកកង់ឡានចាស់ សូមកុំបោះចោល ! ខាងក្រោមនេះជារបៀបកែច្នៃកង់ឡានចាស់ៗដើម្បីដាំត្រកួន !!គាំទ្រស៊ែម្នាក់មួយមកសូមពិនិត្យមើលរូបភាពខាងក្រោមដែលយើងអាចយកសំបកកង់ឡានចាស់ៗមកច្នៃសម្រាប់ដាំត្រកួនដែលបងប្អូនអាចសាលល្បងបាន៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *