ពិតជាកម្រមានទឹកចិត្តដូចគាត់ណាស់!!!ដែលបង្កើតកន្លែង ផ្តល់អាហារដល់កុមារគ្មានទីពឹងពាក់

ហ្វេសប៊ុក៖ បើយើងនិយាយអំពីចំនួនគ្មានអណាថា ជាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺមិនសូវមានច្រើនដូចពីមុននោះ ទេ ប៉ុន្តែក៏នៅតាមមានមួយចំនួនផងដែរ នៅដើរ តាមទីសាធារណៈដូចជារើសអេតចាយជាដើម។ ពួក គាត់ធ្វើការបន្តិចបន្តួចតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែល អាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីប្តូរនៅថវិកាត្រលប់វិញ ក្នុង ការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាព។

ក្នុងនេះដែរ តាមរយៈក្រុមយុវជនសំរាម ដែលមាន មានលោក San Dara Vit បានធ្វើការបង្ហោះនៅក្នុង បណ្តាញសង្គមនៅសារមួយ ដោយគួបផ្សំជាមួយនឹង រូបថត១សន្លឹក ដែលមានអត្ថន័យថា “កន្លែងញុំាបាយកុមារគ្មានទីពឹងពាក់ នៅភ្នំពេញ ជិត សារៈមន្ទីទួលស្លែង !!បើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ក្មេងដែលខ្វះបាយហូបអាចឱ្យពួកគាត់មកទីនេះបាន !”។

សម្រាប់រូបថតមួយសន្លឹកនោះ គឺជា Name Card របស់របស់កន្លែងមួយ ដែលមានឈ្មោះថា ផ្ទះបាយកុមារ ។ នេះជាកន្លែងដែលផ្តល់អាហារ ដល់ក្រុមខ្វះខាតទាំងអស់៕

ប្រភព៖kbn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *