ពុទ្ធោអើយ! គ្រូពេទ្យជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ ដែលបានជួយនាំទឹកស្អាត និងសង់មន្ទីរពេទ្យ ស្រាប់តែត្រូវបានគេ….

អាហ្វហ្គានីស្ថាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការសម្លាប់គ្រូពេទ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​TetsuNakamura​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្តជប៉ុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីសន្តិភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(PeaceJapanMedicalS​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ervices)

ដែលត្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់រួម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយជនជាតិអាហ្វហ្កានីស្ថាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំនួន៥នាក់នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងការបាញ់ប្រហារតាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដងផ្លូវកាលពីថ្ងៃមុនបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើពិធីអុជទៀន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលយោង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមការចេញផ្សាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីគេហទំព័រជប៉ុនធូដេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

លោកគ្រូពេទ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វ័យ៧៣ឆ្នាំដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានដើមកំណើត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅក្រុងFukuoka​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រទេសជប៉ុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវបានខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្លាប់ចំពោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការស្លាប់របស់លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានធ្វើអោយមានស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្មជនជាច្រើននាក់ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាន់បដាភ្ជាប់នឹងរូបភាពរបស់លោកគ្រូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេទ្យជប៉ុនខាងលើនិងបានថ្កោលទោសកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របាញ់សម្លាប់មួយនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

សកម្មជនជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច្រើនបានហៅលោកថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជា“វីរៈបុរស”ក៏ព្រោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថាគាត់គឺជាអ្នកមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គុណដែលនាំយក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទឹកស្អាតជូនអ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភូមិនៅទីនោះក៏ដូចជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សង់មន្ទីរពេទ្យនិងធ្វើកិច្ចការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលនាំមកនូវក្ដីសង្ឃឹមជូនអ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅទីនោះជាច្រើនផ្សេង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *