រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចឲ្យមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលថ្មីជាង៦ពាន់កន្លែង និងមន្ត្រី-និងគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យារាប់ម៉ឺនកន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ពិតជាដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់ រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចរើសក្របខណ្ឌថ្មីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជិត៦ពាន់កន្លែង មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជិតសន្យារាប់ម៉ឺនកន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចយល់ព្រមផ្តល់ជាគោលការណ៍ ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជាង៦ពាន់កន្លែង និងមន្ត្រី-គ្រូបង្រៀន ជាប់កិច្ចសន្យារាប់ម៉ឺនកន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ។ នេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូនេះ៕ព័ត៌មានលម្អិត ពាក់ព័ន្ធការជ្រើសរើសនេះ សូមអានលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈទាំងស្រុង៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *