នៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាស្រីប្រុស បើអ្នកចាស់មិនចាកចេញទៅ អ្នកថ្មីក៏មិនហ៊ានចូលមកក្នុងជីវិតយើងដែរ

គេថា “ស្លឹកចាស់ជ្រុះ ទើបស្លឹកថ្មីលាស់មកជំនួស បំពេញ និងបន្ថែមសម្រស់ឱ្យដើមឈើមួយដើមកាន់តែស្រស់បំព្រង ធំធាត់ និងរឹងមាំជាងមុន” ។ វាក៏មិនខុសគ្នាពីទំនាក់ទំនងស្នេហា រវាងមនុស្សពីរនាក់នោះដែរ “ទាល់តែអ្នកចាស់គេចាកចេញទៅ ហើយយើងព្រមបើកចិត្ត បើកផ្លូវឱ្យអ្នកថ្មីចូលមកជំនួស ទើបជីវិតយើងអាចស្រស់បំព្រង និងមានន័យជាថ្មីម្ដងទៀត”។ បើអ្នកនៅតែឱបក្រសោប ចងចាំនូវទង្វើដែលអ្នកចាស់បានធ្វើដាក់អ្នកកន្លងមកនោះ ជីវិតនេះ​ អ្នកមិនអាចបានជួបស្នេហាពិត និងមនុស្សល្អៗ

អានបន្តរ